Algemene abonnementsvoorwaarden van ¿SERIEUS!?

Algemene abonnementsvoorwaarden van ¿SERIEUS!? Artikel 1 Definities
Abonnee
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten.
Abonnementsovereenkomst
De overeenkomst tussen de Abonnee en de Uitgever, op grond waarvan de Abonnee tegen betaling een vooraf vastgesteld aantal uitgaven van de Krant ontvangt.
Algemene Abonnementsvoorwaarden Deze algemene abonnementsvoorwaarden.
Contact gegevens info@serieus.es www.serieus.es
Geregistreerd in Torremolinos onder NIE Y0422693J
IBAN: ES2621033022890010071172
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
de Uitgever en alle Abonnementsovereenkomsten. Met het sluiten
van de Abonnementsovereenkomst verklaart de Abonnee zich bekend en akkoord met deze Algemene Abonnementsvoorwaarden.
2.2 Van het in deze Algemene Abonnementsvoorwaarden bepaalde kan slechts door middel van een schrif- telijke overeenkomst tussen de Uitgever en de Abonnee worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden onver- kort van kracht.
2.3 De Uitgever behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd in de Krant en op www.serieus.es/service.
2.4 De gewijzigde Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementsovereenkomsten, ook indien deze voor de wijzi- ging van de Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn gesloten.
Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Abonnementsovereenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van de Uitgever zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Dit bete- kent dat de Uitgever mag terugkomen op de aanbieding tot het moment waarop de Abonnee de aanbieding heeft geaccepteerd, of direct nadat de Abonnee de aanbieding heeft geaccepteerd.
3.2 Abonnementsovereenkomsten kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch worden gesloten. Een Abonnementsovereenkomst komt tot stand als de Uitgever deze overeenkomst schriftelijk of elektronisch bevestigt aan de Abonnee of wanneer met de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst wordt begon- nen.
3.3 De Uitgever mag een aanvraag voor een Abonnementsovereenkomst zonder opgaaf van reden weige
aanbiedingen van ren.
Artikel 4 Samenstelling en bezorging Krant
4.1 De Krant bestaat uit een ongespecificeerd aantal katernen of magazines per verschijning, echter mini- maal uit één. De Uitgever is vrij om de samenstelling (omvang, inhoud en lay-out) van de Krant om hem moverende redenen te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de Abonnee, mits er een redelijke verhouding blijft tussen het abonnementstarief en de geleverde prestatie van de Uitgever.
4.2 Het staat Uitgever vrij een advertentiebijlage aan de Krant toe te voegen, mits op die bijlage uitdrukkelijk staat vermeld dat het een advertentiebijlage bij die Krant is. Het staat de Uitgever verder vrij een zelfstandige commerciële uiting van derden of een product van derden aan de Krant toe te voegen.
4.3 De Uitgever zal zich inspannen voor een tijdige en correcte bezorging van de Krant. De bezorgtijden van de Krant worden gepubliceerd op www.serieus.es/service.
4.4 De Uitgever is gerechtigd de bezorging van de Krant te staken indien tijdige betaling als vermeld in arti- kel 7 van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden uitblijft.
4.5 Klachten met betrekking tot de bezorging van de Krant geven de Abonnee niet het recht de betaling van het verschuldigde abonnementstarief geheel of gedeeltelijk op te schorten.
4.6 De Uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de Abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig bezorgen van de Krant.
Artikel 5 Levering van een Product
5.1 De levering van een Product bij het aangaan van een Abonnementsovereenkomst vindt plaats na ont- vangst van de betaling(en) zoals overeengekomen in de betreffende Abonnementsovereenkomst.
5.2 Het Product is na levering voor risico van de Abonnee. Artikel 6 Betaling
6.1 De Abonnee is verplicht binnen veertien dagen na factuurdatum tot betaling van de hem door de Uitge- ver toegezonden factuur over te gaan. Bij overschrijding van deze termijn behoudt de Uitgever zich het recht voor de (uitvoering van de) Abonnementsovereenkomst op te schorten dan wel te ontbinden en bezorging van de Krant beëindigen en over te gaan tot het instellen van een incassoprocedure.
6.2 Bij overschrijding van een betaaltermijn is de Abonnee van rechtswege in gebreke en is de Abonnee van- af de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd, berekend over het openstaande bedrag en zijn de kosten als gevolg van de incasso, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de Abonnee.
6.3 Vragen en reclamaties met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan de Uitgever worden gericht.
Artikel 7 Adreswijzigingen
7.1 De Abonnee dient wijzigingen in de naamsvermelding en/of adressering van het abonnement, waaron- der begrepen zowel bezorg-als factuuradres, tenminste drie werkdagen voorafgaand aan de gewenste wijzi- ging via de mail, info@serieus.es van de Uitgever te verstrekken.
7.2 Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de Abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan de Uitgever gemeld te worden.
Artikel 8 Duur en beëindiging van de Abonnementsovereenkomst
8.1 De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de overeengekomen periode.
8.2 De Abonnementsovereenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode niet verlengd. Artikel 9 Privacy door de Abonnee aan de Uitgever
9.1 Verstrekte gegevens worden opgenomen in ons gegevensbestand, dat onder meer wordt gebruikt voor de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, mits er wordt gehouden aan de betaal verplichting.
Torremolinos, 7 juli 2021